Có 1 kết quả:

kǎ jī

1/1

kǎ jī

phồn thể

Từ điển phổ thông

vải ca-ki

Từ điển Trung-Anh

khaki (loanword)