Có 1 kết quả:

yǎo dìng

1/1

yǎo dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assert
(2) to insist that

Một số bài thơ có sử dụng