Có 1 kết quả:

yǎo shé zì jìn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to commit suicide by biting off one's tongue