Có 1 kết quả:

yǎo niè

1/1

yǎo niè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 咬嚙|咬啮[yao3 nie4]
(2) to gnaw