Có 1 kết quả:

jī jī guā guā

1/1

jī jī guā guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) giggling noise