Có 1 kết quả:

gē chā

1/1

gē chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to break into two (onom.)