Có 1 kết quả:

xián yú fān shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. the salted fish turns over (idiom)
(2) fig. to experience a reversal of fortune