Có 1 kết quả:

yān xiá yán

1/1

yān xiá yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) angina
(2) sore throat