Có 1 kết quả:

āi bīng bì shèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

an army burning with righteous indignation is bound to win (idiom)