Có 1 kết quả:

āi gào bīn fú ㄚㄧ ㄍㄠˋ ㄅㄧㄣ ㄈㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bring tribute as sign of submission (idiom); to submit