Có 1 kết quả:

āi ér bù shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

deeply felt but not mawkish (idiom)