Có 1 kết quả:

āi yàn

1/1

āi yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plaintive and beautiful
(2) melancholy but gorgeous