Có 1 kết quả:

pǐn sè

1/1

pǐn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variety
(2) kind