Có 1 kết quả:

shěn xiào

1/1

shěn xiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) to sneer
(2) to laugh at