Có 1 kết quả:

shěn nà

1/1

shěn nà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) please kindly accept