Có 1 kết quả:

Duō luō měi yuǎn zú ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄛ ㄇㄟˇ ㄩㄢˇ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Torobiawan, one of the indigenous peoples of Taiwan