Có 1 kết quả:

hǎ bā gǒu

1/1

hǎ bā gǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pekingese (dog)
(2) (fig.) sycophant
(3) lackey