Có 1 kết quả:

hā bàng

1/1

hā bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) (Tw) to give a blowjob