Có 1 kết quả:

Hā mǐ jí duō dùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Armageddon (in Revelation 16:16)