Có 1 kết quả:

Hā lì · Bèi ruì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Halle Berry (1966-), US actress