Có 1 kết quả:

yǎ zhōng duān

1/1

Từ điển Trung-Anh

dumb terminal