Có 1 kết quả:

dā qín

1/1

dā qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pyrazine C4H4N2
(2) diazine