Có 1 kết quả:

gē menr

1/1

gē menr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 哥們|哥们[ge1 men5]