Có 1 kết quả:

Gē bái ní

1/1

Gē bái ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mikolaj Kopernik or Nicolaus Copernicus (1473-1543), Polish astronomer, mathematician and polymath