Có 1 kết quả:

gē luó fāng

1/1

gē luó fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chloroform CHCl3
(2) trichloromethane