Có 1 kết quả:

shào zi shēng

1/1

shào zi shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

whistling sound