Có 1 kết quả:

nǎ xiàng

1/1

nǎ xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unlike
(2) in contrast to