Có 1 kết quả:

nǎ mén zi

1/1

nǎ mén zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) (emphasizing a rhetorical question) what
(2) what kind
(3) why on earth