Có 1 kết quả:

kū ku tí tí

1/1

kū ku tí tí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to weep endlessly
(2) interminable wailing