Có 1 kết quả:

kū bí zi

1/1

kū bí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to snivel (usually humorous)