Có 1 kết quả:

bǔ rǔ lèi

1/1

bǔ rǔ lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mammals
(2) also written 哺乳動物|哺乳动物