Có 1 kết quả:

bǔ yù

1/1

bǔ yù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nuôi dưỡng, nuôi nấng

Từ điển Trung-Anh

(1) to feed
(2) to nurture
(3) to foster