Có 1 kết quả:

hēng shēng

1/1

hēng shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hum