Có 1 kết quả:

chún shé

1/1

chún shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) argument
(2) words
(3) lips and tongue

Một số bài thơ có sử dụng