Có 1 kết quả:

Táng jí hē dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Don Quixote
(2) also written 堂吉訶德|堂吉诃德[Tang2 ji2 he1 de2]