Có 1 kết quả:

Táng Tài zōng Lǐ Wèi Gōng Wèn duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

"Duke Li of Wei Answering Emperor Taizong of Tang", military treatise attributed to Li Jing 李靖[Li3 Jing4] and one of the Seven Military Classics of ancient China 武經七書|武经七书[Wu3 jing1 Qi1 shu1]