Có 1 kết quả:

Táng Sòng bā dà jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Eight Giants of Tang and Song prose, esp. involved in the Classics movement 古文運動|古文运动, namely: Han Yu 韓愈|韩愈, Liu Zongyuan 柳宗元, Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修, the Three Su father and sons 三蘇|三苏, Wang Anshi 王安石, Zeng Gong 曾鞏|曾巩