Có 1 kết quả:

Táng shān Dà dì zhèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Great Tangshan Earthquake (1976)