Có 1 kết quả:

Táng Wén zōng

1/1

Táng Wén zōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Emperor Wenzong of Tang (809-840), reign name of fifteenth Tang emperor 李昂[Li3 Ang2], reigned 827-840