Có 1 kết quả:

Táng Míng huáng

1/1

Táng Míng huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Emperor Ming of Tang (685-762), also known as Emperor Xuanzong of Tang 唐玄宗[Tang2 Xuan2 zong1], reigned 712-756