Có 1 kết quả:

táng shì ér

1/1

táng shì ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Down's syndrome child