Có 1 kết quả:

Táng shì zōng hé zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Down's syndrome