Có 1 kết quả:

táng huáng

1/1

táng huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a dandy
(2) a fop
(3) Don Juan
(4) a ladies man