Có 1 kết quả:

Táng Sù zōng

1/1

Táng Sù zōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Emperor Suzong of Tang (711-762), reign name of eighth Tang emperor Li Heng 李亨[Li3 Heng1], reigned 756-762