Có 1 kết quả:

Táng Gāo zǔ

1/1

Táng Gāo zǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Emperor Gaozu of Tang, reign name of first Tang emperor Li Yuan 李淵|李渊[Li3 Yuan1] (566-635), reigned 618-626