Có 1 kết quả:

hǔ làn

1/1

hǔ làn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) (Tw) to bullshit
(2) to fool