Có 1 kết quả:

shòu wán jí zhǐ

1/1

shòu wán jí zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) while stocks last
(2) subject to availability