Có 1 kết quả:

shòu qìng

1/1

shòu qìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be completely sold out
(2) to sell out