Có 1 kết quả:

wéi wù

1/1

wéi wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

materialistic