Có 1 kết quả:

wéi wù lùn

1/1

wéi wù lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the philosophy of materialism, doctrine that physical matter is the whole of reality